工具导航:

《吉》组词

成吉思汗 chéng jí sī hán 吉祥 jí xiáng 吉林省 jí lín shěng 吉利 jí lì 吉普车 jí pǔ chē 塔吉克族 tǎ jí kè zú 尹吉甫 yǐn jí fǔ 多吉才让 duō jí cái ràng 吉佩定 jí pèi dìng 吉新鹏 jí xīn péng 吉尼玛 jí ní mǎ 吉象 jí xiàng 吉象牌 jí xiàng pái 图道多吉 tú dào duō jí 吉米 jí mǐ 格鲁吉亚 gé lǔ jí yà 丘吉尔 qiū jí ěr 吉普 jí pǔ 弗吉尼亚 fú jí ní yà 王吉元 wáng jí yuán 塔吉克斯坦 tǎ jí kè sī tǎn 吉凶 jí xiōng 吉达 jí dá 吉尔吉斯斯坦 jí ěr jí sī sī tǎn 吉安 jí ān 凶多吉少 xiōng duō jí shǎo 吉他 jí tā 英吉利 yīng jí lì 雷吉纳 léi jí nà 塔吉克 tǎ jí kè 吉布提 jí bù tí 吉林市 jí lín shì 吉林 jí lín 吉野 jí yě 吉隆坡 jí lóng pō 王永吉 wáng yǒng jí 吉奥森 jí ào sēn 吉日 jí rì 达吉亚娜 dá jí yà nà 吉士 jí shì 吉尔吉斯 jí ěr jí sī 吉斯 jí sī 吉特 jí tè 吉奥克斯 jí ào kè sī 吉鸿昌 jí hóng chāng 桑吉卓 sāng jí zhuó 大吉 dà jí 吉尔伯特 jí ěr bó tè 曹吉祥 cáo jí xiáng 逢凶化吉 féng xiōng huà jí 吉兆 jí zhào 吉布斯 jí bù sī 溜之大吉 liū zhī dà jí 吉庆 jí qìng 弗吉尼亚州 fú jí ní yà zhōu 万事大吉 wàn shì dà jí 博尔济吉 bó ěr jì jí 吉诃德 jí hē dé 吉姆 jí mǔ 吉尼斯 jí ní sī 吉祥物 jí xiáng wù 安吉 ān jí 普吉 pǔ jí 黄道吉日 huáng dào jí rì 班吉 bān jí 盘丫吉 pán yā jí 西吉 xī jí 吉祥如意 jí xiáng rú yì 大吉大利 dà jí dà lì 高尔吉 gāo ěr jí 吉奥克 jí ào kè 吉林大学 jí lín dà xué 普吉岛 pǔ jí dǎo 延吉 yán jí 古吉拉特 gǔ jí lā tè 台吉 tái jí 吉普赛人 jí pǔ sài rén 吉首 jí shǒu 李吉甫 lǐ jí fǔ 吉凶祸福 jí xiōng huò fú 昌吉 chāng jí 辛吉斯 xīn jí sī 因扎吉 yīn zhā jí 吉萨 jí sà 吉思汗 jí sī hàn 维吉尔 wéi jí ěr 勿吉 wù jí 吉大港 jí dà gǎng 吉尼斯世界纪录 jí ní sī shì jiè jì lù 巴丹吉林沙漠 bā dān jí lín shā mò 贾吉尔 jiǎ jí ěr 乔吉姆 qiáo jí mǔ 塞尔吉 sāi ěr jí 纳吉布 nà jí bù 吉木萨尔 jí mù sà ěr 吉兰特 jí lán tè 赵贞吉 zhào zhēn jí 丹吉尔 dān jí ěr 吉期 jí qī 唐吉诃 táng jí hē

以全量词语的使用频繁程度为顺序:

1. 以「吉」字为开头的常见组词有吉祥、吉林省、吉利。

2. 该字在中间的具体有成吉思汗、塔吉克族、尹吉甫。

3. 它处于末尾的高频词汇包括图道多吉、王永吉、大吉。

以上就是本站详细整理出的吉能组什么词,供大家参考一下。

点赞:2165 浏览:20912