工具导航:

《呼》组词

呼吸 hū xī 招呼 zhāo hū 呼吁 hū yù 高呼 gāo hū 称呼 chēng hū 呼声 hū shēng 欢呼 huān hū 惊呼 jīng hū 呼唤 hū huàn 呼叫 hū jiào 呼呼 hū hū 呼喊 hū hǎn 呼啸 hū xiào 传呼 chuán hū 呼延 hū yán 欢呼声 huān hū shēng 打招呼 dǎ zhāo hū 呼吸道 hū xī dào 呼喝 hū hè 热呼呼 rè hū hū 呼应 hū yìng 呼和浩特 hū hé hào tè 呼救 hū jiù 大声疾呼 dà shēng jí hū 一命呜呼 yí mìng wū hū 大呼小叫 dà hū xiǎo jiào 呼噜 hū lū 气呼呼 qì hū hū 呼风唤雨 hū fēng huàn yǔ 呼吸系统 hū xī xì tǒng 呼哨 hū shào 呼号 hū háo 深呼吸 shēn hū xī 呼气 hū qì 呜呼 wū hū 狂呼 kuáng hū 人工呼吸 rén gōng hū xī 呼和浩特市 hū hé hào tè shì 前呼后拥 qián hū hòu yōng 呼罗珊 hū luó shān 上呼吸道 shàng hū xī dào 呼伦贝尔 hū lún bèi ěr 呼伦贝尔盟 hū lún bèi ěr méng 遥相呼应 yáo xiāng hū yìng 呼啦 hū lā 大呼拉尔 dà hū lā ěr 一呼百应 yī hū bǎi yìng 呼呼地 hū hū dì 欢呼雀跃 huān hū què yuè 呼吸器官 hū xī qì guān 呼天抢地 hū tiān qiāng dì 呜呼哀哉 wū hū āi zāi 奔走呼号 bēn zǒu hū háo 呼伦湖 hū lún hú 呼啦啦 hū lā lā 呼哧呼哧 hū chī hū chī 呼喊声 hū hǎn shēng 呼机 hū jī 呼叫声 hū jiào shēng 呼吸声 hū xī shēng 呼之欲出 hū zhī yù chū 千呼万唤 qiān hū wàn huàn 呼喝声 hū hè shēng 打呼噜 dǎ hū lū 呼吸器 hū xī qì 呼图克图 hū tú kè tú 呼伦贝尔草原 hū lún bèi ěr cǎo yuán 寻呼 xún hū 振臂一呼 zhèn bì yī hū 咋呼 zhā hū 呼巴音 hū bā yīn 山呼海啸 shān hū hǎi xiào 呼集朋 hū jí péng 呼保义 hū bǎo yì 呼吸肌 hū xī jī 寻呼台 xún hū tái 疾呼 jí hū 呼市 hū shì 呼吸机 hū xī jī 呼玛尔 hū mǎ ěr 呼韩邪 hū hán xié 呼音克 hū yīn kè 呼吸科 hū xī kē 登高一呼 dēng gāo yī hū 呼兰 hū lán 呼吁书 hū yù shū 呼哧 hū chī 呼噜噜 hū lū lū 呼衍王 hū yǎn wáng 寻呼机 xún hū jī 章嘉呼 zhāng jiā hū 一呼百诺 yī hū bǎi nuò 呼兰河 hū lán hé 呼拉尔 hū lā ěr 呼兰县 hū lán xiàn 呼救声 hū jiù shēng 呼盟 hū méng 同呼吸 tóng hū xī 呼玛 hū mǎ 呼玛县 hū mǎ xiàn

以呼组词的使用频繁程度为顺序:

1. 以「呼」字为开头的常见组词有呼吸、呼吁、呼声。

2. 该字在中间的具体有欢呼声、大呼小叫、深呼吸。

3. 它处于末尾的高频词汇包括招呼、高呼、称呼。

以上就是本站详细整理出的呼能组什么词,供大家参考一下。

点赞:7138 浏览:51300